Ginekološko – akušerska sestra

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

pic

Ginekološko-akušerska sestra je jedan od najnovije verifikovanih obrazovnih profila u Srednjoj medicinskoj školi „Hipokrat“

Učenici se obrazuju za rad u službama ginekologije i akušerstva, stičući znanja iz opštih i stručnih predmeta kao i kroz obavljanje prakse. Ginekološko-akušerska sestra poseduje stručna znanja i kompetencije koja su neophodna u procesu trudnoće i rađanja odnosno dolaska na svet malog ljudskog bića.

Ginekološko-akušerske sestre svojom stručnošću obezbeđuju sigurnost pri rađanju, bez obzira na okolnosti u kojima se nalaze. Prepoznaju psihičke, fizičke, emocionalne i društvene potrebe žene. Tokom svog profesionalnog rada učestvuju u procesu intelektualnog, stručnog i ličnog unapređenja pohađanjem stručnih seminara i učešćem na edukativnim skupovima i predavanjima.gaks1

Obavezni stručni predmeti su: Anatomija i fiziologija, Latinski jezik, Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, Mikrobiologija sa epidemologijom, Patologija, Farmakologija, Psihologija, Medicinska biohemija, Zdravstvena nega, Infektologija sa negom, Pedijatrija sa negom, Interna medicina, Akušerstvo sa negom, Ginekologija sa negom, Hirurgija sa negom i Prva pomoć.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNA PITANJA