Kontrolor u bankarstvu

Specijalističko obrazovanje – Kontrolor u bankarstvu

Radi sticanja specijalizacije u stručnu školu mogu da se upišu:

– kandidati koji su stekli četvrti stepen stručne spreme ekonomsko-komercijalne struke (trgovačke akademije, srednje škole, ekonomskog tehnikuma, ekonomske škole, odnosno područja rada sa najmanje dve godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, bez polaganja dopunskih ispita;

– kandidati koji su stekli treći stepen stučne spreme trgovinske struke odnosno područja rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima uz polaganje dopunskih ispita iz osnova računovodstva, ekonomike i organizacije preduzeća i statistike;

– kandidati koji su stekli treći ili četvrti stepen stručne spreme odgovarajućih struka odnosno područja rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima uz polaganje dopunskih ispita iz matematike, statistike, računovodstva, ekonomike i organizacije preduzeća.

Cilj obrazovanje jeste stručno osposobljavanje, produbljivanje znanja, umenja i veština u obavljanju poslova kontrole u bankarstvu.

Ostvarenjem programa vrši se osposobljavanje za obavljanje složenih poslova, poslova organizovanja kontrole i rukovođenja u bankarstvu.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.