Medicinska sestra-tehničar za medicinu rada

MST za medicinu rada

Cilj ovog obrazovnog profila je obuka lica kroz stručne predmete: Ekologija rada sa epidemilogijom, Ekofiziologija i Ekopatologija.

Konkretno ekologija sa epidemiologijom se odnosi na sticanje znanja o faktorima, koji definišu optimalne uslove rada i radne sredine, kao i njihov uticaj na zaštitu i unapređivanje zdravlja radnika.

Izučavanje predmeta ekofiziologije sa ekopatologijom se bazira na sticanju praktičnih i teorijskih znanja iz fiziologije i  psihofiziologije rada .

Zadaci nastave su:
 

– sticanje znanja o neposrednoj funkciji  i zadacima medicine rada u zdravstvenoj zaštiti stanovništva;

– unapređivanje principa i metoda zdravstvene zaštite radnika u procesu rada ,koje primenjuju u svetu i kod nas;

– savlađivanje  tehnika kontrole uslova rada i radne sredine;

– planiranje i izvođenje programa zdravstveno-vaspitnog rada u radnim organizacijama;

– prikupljanje ,obrađivanje i analiziranje statističkih podataka značajnih za unapređivanje medicine rada;

– sticanje proširenih znanja iz fiziologije organa i čula;

– sticanje znanja o uticaju rada na funkcionisanje čovečjeg organizma;

– sticanje znanja o faktorima koji utiču na pojavu zamora, ambulantnog i hospitalnog pregleda i lečenja obolelih od profesionalnih bolesti;

– praktično osposobljavanje kandidata za pružanje medicinske prve pomoći povređenim i unesrećenim radnicima;

– sticanje znanja o specifičnim rehabilitacionim postupcima i praktično osposobljavanje kandidata za njihovo sprovođenje.