Medicinska sestra-tehničar za rad u nefrologiji

MST za rad u nefrologiji

Cilj izučavanja ovog obrazovnog profila je sticanje znanja o anatomiji, fiziologiji,patofiziologiji i kliničkim pojavnim oblicima različitih bubrežnih oboljenja, kao i osposobljavanje kandidata za sprovođenje specijalnih medicinsko terapijskih procedura u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji nefroloških bolesnika.

Zadaci nastave su:
 

-sticanje znanja o anatomiji i fiziologiji  bubrega  i mokraćnih puteva;

-upoznavanje patološke morfologije bubrega;

-sticanje znanja  o patofiziologiji bubrega;

-upoznavanje imunopatogeneze oboljenja bubrega;

-sticanje znanja  o pojedinim bubrežnim bolestima ,njihovoj etiologiji ,kliničkoj slici ,terapiji i ulozi sestre u procesu lečenja;

-sticanje potrebnih stručnih medicinskih znanja u specijalnoj i intenzivnoj nezi nefroloških bolesnika;

-upoznavanje organizacije rada u nefrologiji sa posebnim osvrtom na intenzivnu negu i medikamentozne tehnike;

-shvatanje značaja povezanosti nege bolesnika sa dijagnostičkim i terapijskim procedurama u nefrologiji.