Medicinska sestra-tehničar

Medicinske sestre rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije. Rade na vrlo različitim radnim mestima – od patronaže do jedinica intenzivne nege – nekad samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu lekarima. Najviše sestara radi u bolnicama. One pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rešavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, propisanih pretraga, načina lečenja, boravka u bolnici i odvajanja od porodice.

Nakon srednje škole stiče se naziv medicinska sestra – tehničar, a može se zaposliti u bolnicama, i raznim ordinacijama na poslovima osnovne medicinske nege što uključuje, na primer, merenje pulsa, pritiska i temperature, nadgledanje pacijentovog stanja, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, primenu lekova, sprovođenje nekih medicinskih postupaka, davanje uputa, vođenje dokumentacije i tome slično.

Stručni predmeti su: anatomija i fiziologija, mikrobiologija sa epidemiologijom higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, prva pomoć, patologija, farmakologija, psihologija, medicinska biohemija i latinski jezik, zdravstvena nega, infektologija sa negom, interna medicina sa negom, hirurgija sa negom, neuropsihijatrija sa negom, pedijatrija sa negom i ginekologija i akušerstvo sa negom.

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer (po STAROM nastavnom planu i programu) možete preuzeti ovde

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM – 2015

Ispitna pitanja za ovaj smer (po NOVOM nastavnom planu i programu od 2015. god.) možete preuzeti ovde