Medicinska sestra vaspitač

Medicinska sestra vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 – 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja dece. Učestvuje aktivno u formiranju deteta, njegovih higijenskih, kulturnih i radnih navika. Tokom školovanja pored opšteobrazovnih predmeta MSV uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju.

Ciljevi i zadaci smera su:

  • prijem dece u ustanovu za dečji boravak i sanitarna obrada
  • sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta
  • nega i ishrana dece
  • sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak
  • dezinfekcija i sterilizacija opreme, igračaka i ostalog materijala
  • pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomoć lekaru pri pregledu
  • saradnja sa roditeljima i rad na zdravstvenom vaspitanju roditelja
  • planiranje, programiranje i ostvarivanje vaspitnog rada u grupi
  • organizovanje slobodnih i usmerenih aktivnosti dece, pripremanje prostora i vaspitnog materijala za igru
  • vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNA PITANJA