Spoljno trgovinski kalkulant

Specijalističko obrazovanje – Spoljno trgovinski kalkulant

Radi sticanja specijalizacije u stručnu školu mogu da se upišu:

– kandidati koji su stekli četvrti stepen stručne spreme ekonomsko – komercijalne struke (trgovinske akademije, srednje škole, ekonomskog tehnikuma, ekonomske škole, odnosno područja rada sa najmanje dve godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, bez polaganja dopunskog ispita;

– kandidati koji su stekli treći stepen stručne spreme ekonomsko – komercijalne srtuke odnosno područja rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, bez polaganja dopunskih ispita;

– kandidati koji su stekli treći stepen stručne spreme trgovinske struke odnosno područja rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima uz polaganje dopunskih ispita iz osnova računovodstva, ekonomske i organizacije preduzeća i statistike;

– kandidati koji su stekli treći ili četvrti stepen stručne spreme odgovarajućih struktura odnosno područja rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima uz polaganje dopunskih ispita iz matematike, satistike, računovodstva, ekonomike i organizacije preduzeća.

Cilj obrazovanja jeste stručno osposobljavanje, produbljivanje znanja, umenja i veština u obavljenju poslova spoljne trgovine.

Ostvarivanjem programa vrši se osposobljavanje za obavljanje složenih poslova, poslova organizovanja kontrole i rukovođenja u spoljnoj trgovini.